Doelstelling!

Beleid Speeleiland

Ontmoeting & verbinding in Het Speeleiland Schiedam

Wie zijn we?

Het Speeleiland aan de Schaepmansingel in Schiedam is de plek waar al generaties lang wordt gespeeld door kinderen uit Schiedam-Nieuwland, Schiedam-West en omstreken. Het is een fijne plek voor kinderen tot 12 jaar om heerlijk te kunnen spelen. We zorgen voor een veilige speelplek voor kinderen onder begeleiding van hun ouders en/of verzorgers.

Vanaf maart vertoeven (buurt)bewoners bij droog weer er dagelijks; de ouders drinken er een kopje koffie of thee terwijl de kinderen zich vermaken op de diverse speeltoestellen of doen mee aan de leuke activiteiten die regelmatig wordt georganiseerd voor de buurt door de enthousiaste vrijwilligers.

De speeltuin is behalve een speelplek ook een ontmoetingsplek van buurtbewoners die daar geregeld komen en zich met elkaar verbonden voelen. Zowel kinderen als volwassenen komen voor een dagelijks praatje of om samen te spelen. Ze geven elkaar steun en ze komen voor elkaar op.

Vernieuwde inrichting met beleefplekken

Stimuleren participatie

We willen op het speeleiland participatie van ouders maar ook van kinderen, buurtbewoners en maatschappelijke partners stimuleren, faciliteren en organiseren. Het Speeleiland Schiedam wil een aantrekkelijke speelplek in de wijk zijn voor kinderen en jongeren. Dit draagt bij aan een positieve sfeer en leefbaarheid in de wijk. Dat bevordert de verbinding van verschillende leefwerelden in de buurt.

Interculturele activiteiten

Alle activiteiten met de kinderen hebben een intercultureel karakter.
Ons standpunt hierin is dat ieder kind uniek is en dat we geen onderscheid maken tussen de kinderen en\of hun ouders. Dit betekent dat er begrip en belangstelling is voor ieders culturele identiteit en eigen normen en waarden. Een voorbeeld hiervan is het vieren van verschillende feestdagen. We stimuleren concrete samenwerking met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk (doet kennis over en waardering van elkaar ontstaan) en proberen bezoekers als individu en wijk/buurtbewoner aan te spreken. Verder nemen we initiatieven om culturele ontmoeting en uitwisseling te bevorderen.
Op deze wijze komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met de verschillende cultuureigenschappen en leren deze spelenderwijs te begrijpen en accepteren, hetgeen positief zal doorwerken op latere leeftijd.

Pedagogisch verantwoord

Al onze activiteiten worden pedagogisch verantwoord uitgevoerd. Dit houdt in:

Een speelplek waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen

Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind.
Een kind ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen.
Het Speeleiland probeert een veilige plek te bieden door het laten uitvoeren van jaarlijkse inspecties op speeltoestellen en apparatuur, hekken rond het water, een afgesloten keuken en toezicht door een beheerder.

Een speelplek met uitdaging, verwondering en ontdekking

Kinderen zitten de hele dag “gevangen” in de schoolbanken en beschikken thuis vaak over onvoldoende ruimte. Daarentegen bied een speeltuin ruimte waar binnen vastgestelde regels uitdaging, verwondering en ontdekking kan plaatsvinden.
Het Speeleiland Schiedam is een plek waar kinderen worden uitgedaagd en grenzen kunnen opzoeken, waar ze vies mogen worden en waar wordt gevallen en weer wordt opgestaan.

Een speelplek waar “persoonlijke en sociale competenties” worden ontwikkeld

In de omgang met de andere kinderen, ouders en de medewerkers op het eiland ontwikkelen de kinderen persoonskenmerken, als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit. Uiteraard helpen de vrijwilligers hierbij door een positieve benadering.
Er is ruimte voor individuele begeleiding tijdens knutsel en/of ouder-kindactiviteiten.

Er is altijd de mogelijkheid voor het kind zich even terug te trekken Bijvoorbeeld in het huisje van het eiland waar vaak de ruimte is even een boekje te lezen of een kleurplaat te maken.

Een speelplek met waarden en normen

De beheerders en speeltuinmoeders in de speeltuin zorgen voor een prettig pedagogisch speelklimaat. Kinderen leren sociale vaardigheden zoals samen delen, omgaan met verschillen en ruzies oplossen. We spreken de kinderen aan op negatief gedrag en we stimuleren en belonen positief gedrag.

Op het speeleiland proberen we de waarden en normen over te dragen die wij belangrijk vinden (bestuur, bezoekers en vrijwillige medewerkers):
⦁ er is respect voor elkaar (iedereen is welkom, we praten Nederlands).
⦁ er wordt rekening gehouden met elkaar (elkaar ruimte geven, op je beurt wachten).
⦁ we helpen elkaar (samen opruimen aan het eind van de dag, groten helpen de kleintjes).

3.5 Activiteitenplan

In de zomervakantie worden specifieke thematische activiteitengeorganiseerd.
(zie bijlage 1 poster zomervakantie) Natuurlijk maken we van de opening van het seizoen altijd een groot feest. Ook feesten als pasen en moederdag krijgen aandacht.

2. Doelgroep

Het Speeleiland Schiedam richt zich op (minder valide) kinderen t/m 12 jaar uit Schiedam-Nieuwland, Schiedam-West en omstreken (Zuid-Holland) en hun ouders of verzorgers.

3. Doelstelling

⦁ Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk middels een aantrekkelijke en groene speelplek in en voor de buurt

⦁ Het bevorderen en creëren van ontmoeting&verbinding onder buurtbewoners (volwassenen en kinderen), al dan niet met verschillende culturele achtergronden

⦁ Het uitdragen van een positieve en pedagogisch verantwoorde speelplek voor kinderen t/m 12 jaar

⦁ Een plek waar participatie en inclusie voor buurtbewoners wordt mogelijk gemaakt, middels zinvol en gewaardeerd vrijwilligerswerk

⦁ Het bieden van een speelplek aan minder valide kinderen waar men rekening houdt met hun handicap en waar ze veilig kunnen spelen.

Het Speeleiland Schiedam is van en voor de buurt en draait met de tomeloze inzet van vrijwilligers uit de buurt.

smartslider04
6. Welke rol hebben vrijwilligers in dit project?

Er wordt een actief vrijwilligersbeleid gevoerd zoals dat voor DOCK is vastgesteld. Hierbij is het binden en behouden van vrijwilligers een van de belangrijkste uitgangspunten We vinden het belangrijk dat ouders en andere buurtbewoners een actieve rol spelen op Het Speeleiland. Hiermee kan het activiteitenaanbod worden uitgebreid, kunnen vrijwilligers elkaar ontmoeten en leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Mensen kunnen ondersteunen bij evenementen, helpen bij het bar beheer, timmerworkshops geven, tuinonderhoud doen en nog veel meer.

Voor de vrijwilligers worden gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd om de activiteiten rondom Het Speeleiland met elkaar af te stemmen. Ook vindt er minimaal 1 keer per jaar een teambuildingactiviteit plaats.

 

speeleiland
paashaas
⦁ Financiën

Het Speeleiland Schiedam verwerft eigen inkomsten door verkoop catering, verhuur van Het Speeleiland en het aanbieden van kinderfeestjes. De inkomsten zijn ontoereikend om de vernieuwde inrichting mogelijk te maken.

 

ANBI