Pedagogische uitgangspunten

Het speeleiland pedagogische uitgangspunten

Voldoende en aantrekkelijke speelplekken in de wijken zijn belangrijk voor kinderen en jongeren. Voor  hun plezier, maar ook voor hun ontwikkeling (onder andere beweging en ontmoeten van vrienden)  Daarbij draagt het  bij aan een positieve sfeer in de wijk (leefbaarheid). Een wijk waar kinderen kunnen spelen en gezinnen kunnen verblijven in de speeltuin is prettig om te wonen.

1. De basis, zich veilig en vertrouwd voelen

Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind.
Een kind ontdekt en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen.

Het Speeleiland probeert een veilige plek te bieden door het laten uitvoeren van jaarlijkse inspecties op speeltoestellen en apparatuur, hekken rond het water, een afgesloten keuken en toezicht door een beheerder.
Deze beheerders zorgen ook voor de hygiëne op het eiland. Er is een aparte ruimte voor het verschonen van baby’s, de toiletten en het huisje worden schoongehouden en er wordt aandacht besteed aan onderhoud van de losse speelmaterialen en het groen in de buitenruimte.
Doordat er gestreefd wordt naar continuïteit in de inzet van vrijwilligers, wordt dit een vertrouwd gezicht voor de kinderen op het speeleiland waarbij ze terecht kunnen.
Het kind kan vanuit dit vertrouwen gaan ontdekken zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf.

2. Uitdaging, verwondering en ontdekking

Kinderen zitten de hele dag “gevangen” in de schoolbanken en beschikken thuis vaak over onvoldoende ruimte. Daarentegen bied een speeltuin ruimte waar binnen vastgestelde regels uitdaging, verwondering en ontdekking kan plaatsvinden.

De speeltuin is een plek waar je als kind uitgedaagd wordt en je grenzen kan opzoeken, waar je vies wordt, waar je valt en weer opstaat, waar je ruzie maakt en het weer bijlegt, waar je invloed hebt op je omgeving.
De locatie van “het speeleiland” is uitermate geschikt om kinderen uit te dagen, het doet een appel op de fantasie (pirateneiland), er kunnen dieren worden ontdekt en er is voldoende rust en ruimte
Verder wordt door de diversiteit in activiteiten, speelmaterialen en speeltoestellen het kind ook gestimuleerd steeds weer iets nieuws te onderzoeken..
Doordat kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar vaak gelijktijdig op het speeleiland spelen, kunnen de kinderen van elkaar leren en elkaar helpen met ontdekken.

3. Ontwikkelen van “persoonlijke competentie”

In de omgang met de andere kinderen, ouders en de medewerkers op het eiland ontwikkelen de kinderen persoonskenmerken, als zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit.
Uiteraard helpen de vrijwilligers hierbij door een positieve benadering.
Er is ruimte voor individuele begeleiding tijdens knutsel en/of ouder-kindactiviteiten.

4. Ontwikkelen van “sociale competentie”

In de groep met de andere kinderen leren de kinderen communiceren en onderhandelen. Ze leren conflicten zoveel mogelijk zelf op te lossen en rekening te houden met anderen. Hierbij worden ze ondersteund door de vrijwillige medewerkers van het speeleiland die als richtlijnen de huisregels en een pedagogisch plan hebben.
Er is altijd de mogelijkheid voor het kind zich even terug te trekken Bijvoorbeeld in het huisje van het eiland waar vaak de ruimte is even een boekje te lezen of een kleurplaat te maken.

5. Waarden en normen

De beheerders en speeltuinmoeders in de speeltuin zorgen voor een prettig pedagogisch speelklimaat. Kinderen leren sociale vaardigheden zoals samen delen, omgaan met verschillen en ruzies oplossen. We spreken de kinderen aan op negatief gedrag en we stimuleren en belonen positief gedrag.

Op het speeleiland proberen we de waarden en normen over te dragen die wij belangrijk vinden (bestuur, bezoekers en vrijwillige medewerkers):
⦁ er is respect voor elkaar (iedereen is welkom, we praten Nederlands,..
⦁ er wordt rekening gehouden met elkaar (elkaar ruimte geven, op je beurt wachten,..
⦁ we helpen elkaar (samen opruimen aan het eind van de dag, groten helpen de kleintjes,…

6. Ouders en vrijwilligers

De speeltuin is behalve een speelplek ook een ontmoetingsplek van buurtbewoners die daar geregeld komen en zich met elkaar verbonden voelen. Zowel kinderen als volwassenen komen voor een dagelijks praatje of om samen te spelen. Ze geven elkaar steun en ze komen voor elkaar op.
De speeltuinwerkers maken de hele dag door contact met bezoekers van alle leeftijden. Zij kijken goed naar de sfeer en activiteiten in de speeltuin. Op het gebied van pedagogisch handelen hebben de vrijwilligers een voorbeeldfunctie naar ouders.
Aan het comfort van de ouders of begeleiders is uiteraard ook gedacht: er is een terras, verschoonplek voor baby’s, picknicktafels om eigen eten te nuttigen, verkoop van koffie/thee etc..
We willen op het speeleiland participatie van ouders maar ook van kinderen, buurtbewoners en maatschappelijke partners stimuleren, faciliteren en organiseren. Dit doen we door een actief vrijwilligersbeleid te voeren en goed te luisteren naar vragen vanuit de bezoekers.
Het is belangrijk dat ouders en andere buurtbewoners een actieve rol spelen op het speeleiland. Hiermee kan het activiteitenaanbod worden uitgebreid, kunnen vrijwilligers elkaar ontmoeten en leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Mensen kunnen ondersteunen bij evenementen, helpen bij het bar beheer, timmerworkshops geven, tuinonderhoud doen en nog veel meer.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij een van de medewerkers op het eiland en afstemmen waarvoor er inzet wordt gevraagd. Men kan regelmatig op de hoogte worden gesteld van activiteiten en taken waarbij hulp welkom is. Wij volgen het vrijwilligersbeleid zoals dat voor DOCK is vastgesteld. Hierbij is het binden en behouden van vrijwilligers een van de belangrijkste uitgangspunten.

15. Intercultureel werken

Intercultureel werken is een manier om culturele verschillen te overbruggen en gemeenschappelijke waarden en activiteiten naar voren te laten komen.

Zelf werken in een intercultureel team is een van de voorwaarden voor intercultureel werken.
Zowel de medewerkers als de bestuursleden van het speeleiland hebben een verschillende culturele achtergrond en werken goed samen. Alle interculturele informatie ligt zo dichtbij dat het haast vanzelfsprekend is dat de activiteiten met de kinderen een intercultureel karakter hebben.
Ons standpunt hierin is dat ieder kind uniek is en dat we geen onderscheid maken tussen de kinderen en\of hun ouders. Dit betekent dat er begrip en belangstelling is voor ieders culturele identiteit en eigen normen en waarden. Een voorbeeld hiervan is het vieren van verschillende feestdagen.
We stimuleren concrete samenwerking met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk (doet kennis over en waardering van elkaar ontstaan) en proberen bezoekers als individu en wijk/buurtbewoner aan te spreken. Verder nemen we initiatieven om culturele ontmoeting en uitwisseling te bevorderen.
Op deze wijze komen kinderen al op jonge leeftijd in aanraking met de verschillende cultuureigenschappen en leren deze spelenderwijs te begrijpen en accepteren, hetgeen positief zal doorwerken op latere leeftijd.

16. Feestjes

Er is op het speeleiland de mogelijkheid tot het houden van (kinder) feestjes of het afhuren voor bijeenkomsten en/of activiteiten.
Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat het betrekking moet hebben op kinderen.
Het openstellen voor een ouder-kind activiteit is dus wel mogelijk , maar het vieren van een huwelijk niet. De feestjes worden altijd in overleg met de medewerkers op het eiland gepland.

Er zijn ook verschillende mogelijkheden om een kinderfeestjes op het speeleiland te vieren.
U kunt het hele eiland op zaterdag huren, maar u kunt ook gebruik maken van een pakket kinderfeestjes op woensdag of zondag